Treball a presentar

Els treballs a presentar, que es podran extreure dels crèdits de síntesi dels Cicles Formatius de Grau Superior, consisteixen en una simulació de la creació i explotació d’un negoci, utilitzant les solucions tecnològiques de software ICG.

En aquesta convocatòria 2019-2020 el treball a presentar ha de ser sobre un establiment de menjar tradicional.

El treball comptarà de tres parts:

En la primera part, l’alumne haurà d’elaborar la informació següent:

 • Descripció de la idea de negoci (Explicar què es vol fer, quin tipus d’establiment es vol posar en marxa, quin producte es comercialitzarà i a quin client ens volem dirigir)
 • Descripció de la ubicació, tamany del local, nombre de taules i horaris d’obertura
 • Explicar el nombre de personal i perfil necessari
 • Promoció de l’establiment
 • Detallar permisos i tràmits a realitzar per obrir el negoci
 • Inversió inicial (Detalla tot el material que es necessita i la inversió necesària per engegar el negoci

En la segona part l’alumne ha de demostrar la seva capacitat i coneixements adquirits per a la creació, funcionament i gestió d’un establiment o empresa de restauració, utilitzant les solucions de software ICG.

L’alumne haurà de crear mitjançant FrontRest i ICGManager els següents apartats:

 • Definició i creació de productes a elaborar i comercialitzar
 • Escandalls; Composició de plats
 • Cost dels productes
 • Creació de cartes i menús
 • Fotografia dels plats
 • Establiment dels preus de venda
 • Definició de les pantalles de venda
 • Definició de l’estructura del local
 • Comunicació interdepartamental (sala – cuina)
 • Utilització de torns

Finalment, en la tercera part del treball, i un cop realitzades les dues primeres, l’alumne haurà d’elaborar un pla de viabilitat del negoci, tenint en compte els ingressos, les despeses, amortitzacions i el pressupost de tresoreria.

Els treballs que es presentin hauran de ser tutelats per un membre de l’equip del professorat dels centres.