El jurat

El Jurat estarà presidit pel President del Grup ICG, o en qui ell designi, i estarà format per 10 membres designats de la següent manera:

  • 1 Representant del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya
  • 7 Representants de les Escoles d’Hoteleria i Turisme de Catalunya
  • 1 Representant de la Facultat de Ciències Gastronòmiques Basque Culinary Center
  • 1 Representant d’ICG Software
  • Es deixa oberta la possibilitat d’integrar al jurat professionals representants del sector de la restauració

El Jurat es designarà abans de finalitzar el termini de presentació dels treballs per part dels alumnes. Aquest Jurat estarà integrat per diferents membres a cada convocatòria i no podran coincidir amb els professors que hauran tutelat el treballs presentats. El Jurat comptarà amb un Secretari que serà l’encarregat de convocar els membres del Jurat, recollir les diferents demandes i redactar les actes dels acords als quals s’arribi

El jurat valorarà els treballs a través de la web habilitada per a la presentació dels projectes mitjançant usuari/contrasenya.